Jak zostać adwentystą?

Jak uzyskać członkostwo w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego?

Osoby, które pragną być adwentystami dnia siódmego powinny przyjąć świadomie biblijny chrzest przez zanurzenie w wodzie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chrzest ten poprzedzony jest wyznaniem wiary w podstawowe zasady wiary, których naucza Pismo Święte. Osoba pragnąca się przygotować do chrztu oraz uzyskać więcej informacji o kościele kierowana jest zazwyczaj do pastora adwentystycznego celem uzyskania cyklu lekcji biblijnych. W wyniku przyjęcia Pana Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, zaakceptowaniu podstawowych biblijnych zasad wiary i zadeklarowaniu ich praktykowania, kandydat do chrztu (katechumen) jest przedstawiany miejscowej radzie zboru i rekomendowany przez osobę przygotowującą do chrztu. Podczas chrztu lub niedługo po nim następuje oficjalne przywitanie i przyjecie do społeczności kościoła osoby ochrzczonej, która staje się w ten sposób pełnoprawnym członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Osoby już wcześniej ochrzczone w innych kościołach chrztem biblijnym w wieku świadomym w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego są przyjmowane do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na podstawie wyznania wiary poprzedzonego nauczaniem podstawowych biblijnych zasad wiary.