Historia zboru w Puławach

Początki adwentyzmu w Puławach sięgają pierwszych lat po drugiej wojnie światowej. W latach 1946-47 zamieszkali tutaj pierwsi puławscy adwentyści: Maria Pecio oraz Alicja i Adolf Kozłowie. Osoby te, formalnie związane ze zborem w Lublinie, spotykały się na sobotnich nabożeństwach w prywatnym domu. W roku 1960 grupa puławskich adwentystów liczyła 9 osób, opiekował się nią pastor Józef Niewiadomski. Po nim opiekę nad puławską diasporą objęli pastorzy: Stanisław Rafanowicz, Aleksander Bobeszko, zmarły kilka dni temu Włodzimierz Bojko, Wiesław Witkowski, Jan Jankiewicz. Pracę misyjną wykonywali w tym czasie kolporterzy: brat Płatek, Bora, Tadeusz Drabiński. W roku 1975 Tadeusz Drabiński został oficjalnie oddelegowany przez Diecezję do Puław jako kolporter- ewangelista. W tym czasie do nieformalnej jeszcze grupy dołączyły kolejne osoby, a  nabożeństwa odbywały się w prywatnych domach. Wzrost liczebny puławskiej wspólnoty adwentystycznej spowodował konieczność znalezienia miejsca nabożeństw. W wyniku starań Tadeusza Drabińskiego udało się wynająć na potrzeby zboru pokój w domu przy ulicy Kraszewskiego 6. Pierwsze nabożeństwo w nowym miejscu odbyło się 19 lutego 1972. Przeniesienie miejsca nabożeństw nie obyło się bez problemów- sąsiedzi interwencjami w urzędzie miasta próbowali uniemożliwić zakup tego budynku przez Kościół. Interwencja pastora Piotra Heróda w urzędzie wojewódzkim doprowadziła do zakupu budynku i 12 listopada 1976 odbyła się uroczystość poświęcenia go jako domu modlitwy. W uroczystości tej uczestniczyli: ówczesny przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, pastor Stanisław Dąbrowski oraz przewodniczący Diecezji Wschodniej, pastor Piotr Heród. W tym czasie też zbór opuściło kilka osób z  powodu emigracji do Australii.

W dniu 28 września 1978 roku nastąpiło oficjalne zorganizowanie zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Puławach. Zbór w tym czasie liczył 10 osób. Pierwszym starszym zboru został Tadeusz Drabiński. Kolejne lata odznaczały się szybkim wzrostem liczebnym puławskiego zboru. Do 1985 roku zostaje ochrzczonych kolejnych 13 osób. W  1985 roku Tadeusz Drabiński zostaje przeniesiony do Rejowca Fabrycznego, a jego miejsce jako opiekuna zboru zajmuje świeżo upieczony absolwent seminarium duchownego w Podkowie Leśnej, pastor Arkadiusz Bojko (syn Włodzimierza). W ciągu kolejnych dwóch lat przyjmuje chrzest następnych 5 osób.

28 września 1988 roku odbywa się uroczyste nabożeństwo z okazji 10- lecia zboru, którego gościem był nieżyjący już pastor, profesor Zachariasz Łyko.

W drugiej połowie lat 90-tych zborem w Puławach opiekuje się pastor Artur Dżaman. W tum czasie zbór powiększa się o kolejnych 9 osób.

Od rok 2000 przez kolejnych 17 lat, pastor Mariusz Maikowski. Pastora Maikowskiego wspierał w służbie pastor – senior Konard Janyszka. W kolejnych latach do zboru dołączają następne osoby, a najnowszą część historii zboru tworzy pięć osób, które przyjęły chrzest w lipcu tego roku. Dzisiaj zbór w   Puławach to licząca czterdziestu wyznawców społeczność.

Ostatnie lata działalności zboru w Puławach to, oprócz działalności kultowej i  duszpasterskiej, także zaangażowanie wspólnoty adwentystycznej w działalność społeczną, realizowaną na terenie miasta i gminy Puławy przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną. Realizowano program FEAD- pomocy żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji materialnej, ChSCh uczestniczy w zbiórkach żywności organizowanych przez Banki Żywności, dystrybuując żywność rodzinom znajdującym się trudnej sytuacji materialnej. W  2013 roku zorganizowano w Galerii Zielona Expo Zdrowie, wystawę z  zakresu profilaktyki i diagnostyki zdrowotnej. Wydarzenie to zostanie powtórzone już 30 września tego roku. Zorganizowano Klub Zdrowia- cykl wykładów poświęconych zdrowemu stylowi życia. W  2016 i 2017 roku odbyły się koncerty charytatywne. Kościół prowadzi dwa pozaszkolne punkty katechetyczne- we współpracy z gminą Puławy oraz Starostwem Powiatu Puławskiego.

Dziękujemy Bogu za 40 lat istnienia zboru w Puławach, za Jego opiekę, za wszystkich ludzi, których powołał do tej wspólnoty i osoby, które służyły Słowem Bożym zborowi i  mieszkańcom miasta.